มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวณัฐกรุ๊ป

 • บริษัทฯ จะต้องทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และช่วยให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ให้กับพนักงานทุกคนในการดำเนินงาน ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกคนจะต้องกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะต้องไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิดหรือคุกคาม ไม่มีการเหยียดของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา การแสดงออกทางเพศ อายุ สัญชาติ เพศ อัตลักษณ์ และความพิการ
 • บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการ ถ่ายทอดความรู้ จัดให้มีการฝึกอบรมและเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม


สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • การพัฒนาและฝึกอบรม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ (Incentive)
 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ เช่น งานแต่ง, งานศพ, อื่น ๆ
 • ชุดยูนิฟอร์ม (ตามตำแหน่งงาน)
 • ซื้อประกันภัยรถยนต์ ในราคาพนักงาน
 • กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ท่องเที่ยวต่างประเทศ,กีฬาสี, งานเลี้ยงสังสรรค์ ฯลฯ
 • สิทธิการลาตามกฏหมายกำหนด (ลาป่วย, ลากิจ, ลาพักร้อน, ลาคลอด, ลาอุปสมบท, ลาวันเกิด)

 ตำแหน่งงานว่าง