มอบรางวัลพนักงานเเละนโยบายเป้าหมายของบรัษัท

ประชุมมอบรางวัลพนักงานเเละนโยบายเป้าหมายของบรัษัท ณ โรงภาพยนตร์ major อุดรธานี