ผู้บริหารเเละพนักงาน ท่องเทียว

ผู้บริหารเเละพนักงาน ท่องเทียว โดยมีการท่องเทียว หลายครั้งในปี มีทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ