น้อมรำลึก‘ร.9’ ในหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคต

น้อมรำลึก‘ร.9’ ในหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคต

ผู้บริหาร เเละ พนักงาน ณัฐกรุ๊ป  รวม

น้อมรำลึก‘ร.9’ ในหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคต

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่าย ทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมอบหมายหน่วยงานสังกัดวธ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564